Harcerstwo Polskie - Hufce Polskie

Wydawnictwa HP

"SAS" czyli "HARCERSTWO" Stanisława Sedlaczka

Andrzej Glass

W końcu 1941 r. w Warszawie ukazała się wydana konspiracyjnie książka "Harcerstwo. Zarys podstaw ideowych i organizacji. Próby" pod redakcją SASA. Dla zmylenia okupanta na książce został podany nieprawdziwy rok i miejsce wydania: Lwów...

"HARCERZ" - miesięcznik Harcerstwa Polskiego – Hufców Polskich

hm Stanisław Dobrowolski

Na pomysł wydawania miesięcznika harcerskiego wpadłem w końcu 1941 r. Podstawowym zadaniem tego wydawnictwa miało być dostarczanie materiałów instruktażowych dla starszych harcerek i harcerzy oraz zastępowych.

Modlitwa HP

Boże Ojców naszych, błogosław Ojczyźnie naszej. Błagamy Ciebie przez Chrystusa i Matkę Najświętszą, szczególną Patronkę naszą, daj Narodowi Polskiemu co rychlej zwycięstwo, a nam przebacz grzechy nasze i daj łaskę współdziałania w budowaniu Polski Chrystusowej. Błogosław Boże wszystkim siostrom i braciom naszym. Tych, którzy polegli lub zmarli dla Ciebie i Polski przyjm do Swej Chwały i usłysz ich prośby za nami, a w szczególności za Druha Stanisława Sedlaczka. Strzeż od złego tych, którymi kierujemy, tych zaś, którzy nami kierują i rządzą, wspieraj w sprawach doczesnych, chroń ich w złej przygodzie, a nade wszystko daj im łaskę Twą potrzebną do zbawienia własnego i doprowadzenia nas, tu na ziemi, ku Wielkiej Polsce, a poprzez Polskę Chrystusową, ku Tobie w wieczności. Amen.