Harcerstwo Polskie - Hufce Polskie

Utworzenie HP

Geneza powołania Harcerstwa Polskiego - Hufców Polskich

Krzysztof Eychler

Załamanie się państwowości polskiej we wrześniu 1939 roku było dla społeczeństwa szokiem. Powszechna była utrata zaufania do rządu, który zresztą opuścił kraj, przekraczając jego południową granicę. Natychmiast po kapitulacji Warszawy...

Powołanie Harcerstwa Polskiego

ks. phm Marian Sedlaczek

Minęła 60 rocznica założenia w okupowanej Warszawie tajnego Harcerstwa Polskiego – "HP". Co było główną przyczyną utworzenia w październiku 1939 roku odrębnej organizacji harcerskiej przez hm RP Stanisława Sedlaczka i grono jego przyjaciół?...

Modlitwa HP

Boże Ojców naszych, błogosław Ojczyźnie naszej. Błagamy Ciebie przez Chrystusa i Matkę Najświętszą, szczególną Patronkę naszą, daj Narodowi Polskiemu co rychlej zwycięstwo, a nam przebacz grzechy nasze i daj łaskę współdziałania w budowaniu Polski Chrystusowej. Błogosław Boże wszystkim siostrom i braciom naszym. Tych, którzy polegli lub zmarli dla Ciebie i Polski przyjm do Swej Chwały i usłysz ich prośby za nami, a w szczególności za Druha Stanisława Sedlaczka. Strzeż od złego tych, którymi kierujemy, tych zaś, którzy nami kierują i rządzą, wspieraj w sprawach doczesnych, chroń ich w złej przygodzie, a nade wszystko daj im łaskę Twą potrzebną do zbawienia własnego i doprowadzenia nas, tu na ziemi, ku Wielkiej Polsce, a poprzez Polskę Chrystusową, ku Tobie w wieczności. Amen.