Harcerstwo Polskie - Hufce Polskie

Witold Sadkowski

28.4.1921 - 22.8.1944

"Żelazny", phm, sierżant pchorąży, komendant Hufca Śródmieście, komendant Chorągwi Warszawskiej HP, szef Kompani Harcerskiej batalionu "Gustaw", odznaczony Krzyżem Walecznych.

Poległ 22 VIII 1944, ul. Kilińskiego na Starym Mieście - zmarł z ran w szpitalu.

Modlitwa HP

Boże Ojców naszych, błogosław Ojczyźnie naszej. Błagamy Ciebie przez Chrystusa i Matkę Najświętszą, szczególną Patronkę naszą, daj Narodowi Polskiemu co rychlej zwycięstwo, a nam przebacz grzechy nasze i daj łaskę współdziałania w budowaniu Polski Chrystusowej. Błogosław Boże wszystkim siostrom i braciom naszym. Tych, którzy polegli lub zmarli dla Ciebie i Polski przyjm do Swej Chwały i usłysz ich prośby za nami, a w szczególności za Druha Stanisława Sedlaczka. Strzeż od złego tych, którymi kierujemy, tych zaś, którzy nami kierują i rządzą, wspieraj w sprawach doczesnych, chroń ich w złej przygodzie, a nade wszystko daj im łaskę Twą potrzebną do zbawienia własnego i doprowadzenia nas, tu na ziemi, ku Wielkiej Polsce, a poprzez Polskę Chrystusową, ku Tobie w wieczności. Amen.