Harcerstwo Polskie - Hufce Polskie

Postawy ideowe HP

Katolicko-narodowe podstawy w propozycjach ideowych założycieli HP

Krzysztof Eychler

W artykule pt. "Geneza powołania Harcerstwa Polskiego-Hufców Polskich" starałem się pokazać jak doszło do powołania nowej organizacji harcerskiej (nowej, choć odwołującej się...

Oświadczenie członka starszyzny Harcerstwa Polskiego

Oświadczenie członka starszyzny podpisywane przed mianowaniem przez kandydatów na podharcmistrza (podharcmistrzynię).

Harcerstwo a wychowanie religijne

hm RP Stanisław Sedlaczek

Tekst referatu wygłoszonego na Konferencji Starszyzny w Buczaczu w 1930 roku.

Z rozważań nad Prawem Harcerskim

Czy zastanawialiście się kiedy, dlaczego, nasze Prawo Harcerskie zostało nazwane właśnie „Prawem”? Dlaczego nie użyto innej nazwy?

Modlitwa HP

Boże Ojców naszych, błogosław Ojczyźnie naszej. Błagamy Ciebie przez Chrystusa i Matkę Najświętszą, szczególną Patronkę naszą, daj Narodowi Polskiemu co rychlej zwycięstwo, a nam przebacz grzechy nasze i daj łaskę współdziałania w budowaniu Polski Chrystusowej. Błogosław Boże wszystkim siostrom i braciom naszym. Tych, którzy polegli lub zmarli dla Ciebie i Polski przyjm do Swej Chwały i usłysz ich prośby za nami, a w szczególności za Druha Stanisława Sedlaczka. Strzeż od złego tych, którymi kierujemy, tych zaś, którzy nami kierują i rządzą, wspieraj w sprawach doczesnych, chroń ich w złej przygodzie, a nade wszystko daj im łaskę Twą potrzebną do zbawienia własnego i doprowadzenia nas, tu na ziemi, ku Wielkiej Polsce, a poprzez Polskę Chrystusową, ku Tobie w wieczności. Amen.