Harcerstwo Polskie - Hufce Polskie

Oświadczenie członka starszyzny Harcerstwa Polskiego

Oświadczenie członka starszyzny podpisywane przed mianowaniem przez kandydatów na podharcmistrza (podharcmistrzynię).

hm RP Stanisław SedlaczekJako Polak (Polka) i wierny(a) syn (córka) Kościoła Katolickiego oświadczam uroczyście, iż uważam za swoje powołanie z pomocą Łaski Bożej żyć według Prawa Harcerskiego i pracować nad wychowaniem powierzonej mi przez Naród młodzieży na dobrych katolików i Polaków w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego.

W stosunku do wszystkich członków Organizacji będę zachowywać życzliwość braterską; w stosunku do przełożonych – rycerską lojalność i karność żołnierską.

Stwierdzam, że do żadnych związków przez Kościół potępionych lub dla życia Narodu szkodliwych nie należałem(am) i nie należę. W szeczgólności znane mi są postanowienia Kościoła w stosunku do masonerii i zobowiązuję się czynnie przeciwdziałać jej wpływom.

W wypadku, gdybym zmienił(a) przekonania, lub złamał(a) podpisane dobrowolnie oświadczenie, zobowiązuję się pod słowem honoru zawiadomić o tym niezwłocznie swe władze przełożone, zaniechać wychowania powierzonej mi przez Harcerstwo młodzieży oraz poddać się decyzji swych władz.

Modlitwa HP

Boże Ojców naszych, błogosław Ojczyźnie naszej. Błagamy Ciebie przez Chrystusa i Matkę Najświętszą, szczególną Patronkę naszą, daj Narodowi Polskiemu co rychlej zwycięstwo, a nam przebacz grzechy nasze i daj łaskę współdziałania w budowaniu Polski Chrystusowej. Błogosław Boże wszystkim siostrom i braciom naszym. Tych, którzy polegli lub zmarli dla Ciebie i Polski przyjm do Swej Chwały i usłysz ich prośby za nami, a w szczególności za Druha Stanisława Sedlaczka. Strzeż od złego tych, którymi kierujemy, tych zaś, którzy nami kierują i rządzą, wspieraj w sprawach doczesnych, chroń ich w złej przygodzie, a nade wszystko daj im łaskę Twą potrzebną do zbawienia własnego i doprowadzenia nas, tu na ziemi, ku Wielkiej Polsce, a poprzez Polskę Chrystusową, ku Tobie w wieczności. Amen.