Harcerstwo Polskie - Hufce Polskie

Historia HP

Harcerstwo Polskie - "Hufce Polskie" (1939–1946)

dr Wojciech Muszyński

Harcerstwo Polskie stanowiło część szeroko pojętego ruchu narodowego, niezależnie od jego wewnętrznych podziałów politycznych. Miało ono wychowywać świadomych Polaków, ludzi silnych duchem, nienagannych moralnie, odpowiedzialnych za los Polski,...

Historia Harcerstwa Polskiego

hm Witold Sawicki

Sprawozdanie Naczelnictwa Harcerstwa Polskiego za okres 1 X 1939 - 1 V 1944

hm Witold Sawicki

Harcerstwo Polskie, które stanowi katolicką i narodową gałąź ruchu harcerskiego w Polsce, rozpoczęło swoją działalność bezpośrednio po kapitulacji Warszawy w roku 1939. Na jego czele stanął jeden z twórców Harcerstwa w Polsce, długoletni...

Ruch Harcerski pod okupacją niemiecką

hm Witold Sawicki

Pod okupacją niemiecką Ruch Harcerski, utrzymując jedność ideową (wspólne Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie) prowadził prace w ramach kilku organizacji, p.n. "Szare Szeregi", "Harcerstwo Polskie" (krypt. "Hufce Polskie"), "Wigry" - działające...

Modlitwa HP

Boże Ojców naszych, błogosław Ojczyźnie naszej. Błagamy Ciebie przez Chrystusa i Matkę Najświętszą, szczególną Patronkę naszą, daj Narodowi Polskiemu co rychlej zwycięstwo, a nam przebacz grzechy nasze i daj łaskę współdziałania w budowaniu Polski Chrystusowej. Błogosław Boże wszystkim siostrom i braciom naszym. Tych, którzy polegli lub zmarli dla Ciebie i Polski przyjm do Swej Chwały i usłysz ich prośby za nami, a w szczególności za Druha Stanisława Sedlaczka. Strzeż od złego tych, którymi kierujemy, tych zaś, którzy nami kierują i rządzą, wspieraj w sprawach doczesnych, chroń ich w złej przygodzie, a nade wszystko daj im łaskę Twą potrzebną do zbawienia własnego i doprowadzenia nas, tu na ziemi, ku Wielkiej Polsce, a poprzez Polskę Chrystusową, ku Tobie w wieczności. Amen.