Harcerstwo Polskie - Hufce Polskie

Katolicko-narodowe podstawy w propozycjach ideowych założycieli HP

Krzysztof Eychler

W artykule pt. "Geneza powołania Harcerstwa Polskiego-Hufców Polskich" starałem się pokazać jak doszło do powołania nowej organizacji harcerskiej (nowej, choć odwołującej się...

Powołanie Harcerstwa Polskiego

ks. phm Marian Sedlaczek

Minęła 60 rocznica założenia w okupowanej Warszawie tajnego Harcerstwa Polskiego – "HP". Co było główną przyczyną utworzenia w październiku 1939 roku odrębnej organizacji harcerskiej przez hm RP Stanisława Sedlaczka i grono jego przyjaciół?...

Oświadczenie członka starszyzny Harcerstwa Polskiego

Oświadczenie członka starszyzny podpisywane przed mianowaniem przez kandydatów na podharcmistrza (podharcmistrzynię).

"SAS" czyli "HARCERSTWO" Stanisława Sedlaczka

Andrzej Glass

W końcu 1941 r. w Warszawie ukazała się wydana konspiracyjnie książka "Harcerstwo. Zarys podstaw ideowych i organizacji. Próby" pod redakcją SASA. Dla zmylenia okupanta na książce został podany nieprawdziwy rok i miejsce wydania: Lwów...

Ruch Harcerski pod okupacją niemiecką

hm Witold Sawicki

Pod okupacją niemiecką Ruch Harcerski, utrzymując jedność ideową (wspólne Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie) prowadził prace w ramach kilku organizacji, p.n. "Szare Szeregi", "Harcerstwo Polskie" (krypt. "Hufce Polskie"), "Wigry" - działające...

Modlitwa HP

Boże Ojców naszych, błogosław Ojczyźnie naszej. Błagamy Ciebie przez Chrystusa i Matkę Najświętszą, szczególną Patronkę naszą, daj Narodowi Polskiemu co rychlej zwycięstwo, a nam przebacz grzechy nasze i daj łaskę współdziałania w budowaniu Polski Chrystusowej. Błogosław Boże wszystkim siostrom i braciom naszym. Tych, którzy polegli lub zmarli dla Ciebie i Polski przyjm do Swej Chwały i usłysz ich prośby za nami, a w szczególności za Druha Stanisława Sedlaczka. Strzeż od złego tych, którymi kierujemy, tych zaś, którzy nami kierują i rządzą, wspieraj w sprawach doczesnych, chroń ich w złej przygodzie, a nade wszystko daj im łaskę Twą potrzebną do zbawienia własnego i doprowadzenia nas, tu na ziemi, ku Wielkiej Polsce, a poprzez Polskę Chrystusową, ku Tobie w wieczności. Amen.